Bezwaarschrift

Schrijf zelf een bezwaarschrift!

  • Waarom? Met een bezwaarschrift aan het gemeentebestuur van Zomergem maak je duidelijk dat je het niet eens bent met de komst van de kwekerij. Je somt in een bezwaarschrift de redenen daarvoor op.

  • Eigen tekst maken? Het is inderdaad belangrijk een eigen tekst te maken. We weten ondertussen dat één bezwaarschrift dat door vele mensen wordt ondertekend minder gewicht heeft

  • Welke opmaak? Er zijn geen echte regels, maar volgende opbouw lijkt ons goed: (titel) Bezwaarschrift aanvraag milieuvergunning of stedenbouw (afhankelijk waarvoor bezwaarschrift dient), overzicht van je argumenten (punt per punt of algemene tekst), je naam en handtekening. Belangrijk: zet zeker ook ‘vertrouwelijk’ op elk document en elke pagina van het bezwaarschrift.

  • Twee bezwaarschriften? Er zijn eigenlijk twee dossiers: een milieuvergunningsaanvraag en een stedenbouwaanvraag. Voor elk dossier moet er een apart bezwaarschrift zijn.

  • Hoe begin ik daaraan? In de rest van dit document hebben we de belangrijkste redenen gegeven waarom de kwekerij er beter niet komt. Je kan dit gebruiken als bron van inspiratie. We hebben een onderscheid gemaakt per soort bezwaarschrift. Het is beter de teksten niet gewoon over te schrijven, maar zelf iets te maken. Mocht dat moeilijk zijn: contacteer dan je buurman- of vrouw of neem contact met iemand van het actiecomité via actie@lieverzuiver.be of 0483 39 58 64 (Fons Standaert)

  • Tegen wanneer en waar? De bezwaarschriften voor het milieudossier moeten binnen zijn op 21 maart op het gemeentehuis van Zomergem. Die voor het stedenbouwkundig dossier op 25 maart om 12u. Kan je de bezwaarschriften niet zelf brengen, steek ze dan ten laatste de dag voordien in de brievenbus van Fons Standaert, Stuiver 44 (dreef oprijden en in de brievenbus aan de linkerkant van de woning gooien).

Plaats een protestbord in je tuin of hang een affiche aan je venster

Een actiecomité bestaat ook wel uit actie. Daarom willen we zoveel mogelijk borden en affiches in de buurt. Wil je ook een bord of een affiche, laat ons dan iets weten via actie@lieverzuiver.be of 0483 39 58 64 (Fons Standaert).

Welke redenen kan ik opnemen in een bezwaarschrift?

We maken dus een onderscheid tussen argumenten voor een bezwaarschrift voor het milieudossier en argumenten voor het stedenbouwkundig dossier. Op het einde zijn er ook nog argumenten die in beide bezwaarschriften kunnen.

Voor het milieudossier

Geur en lawaai: De pluimveehouderij zou worden ingeplant net naast Waarschoots grondgebied. Door de Zuidwestelijke windrichting zullen vooral de inwoners van Waarschoot daar de gevolgen van dragen op het vlak van geur en lawaai. In het dossier wordt meermaals verwezen naar de afstand tot de woongebieden en de woongebieden met landelijk karakter. Dit is correct weergegeven, maar de gewestplannen dateren van 1978, waardoor de zones achterhaald zijn. Er zal zeker geur worden waargenomen in een straal van honderden meters, waar zich vele gezinswoningen bevinden.

Vervuiling: een pluimveehouderij van die omvang zal potentieel leiden tot bodemverontreiniging, vervuiling van het oppervlaktewater, extra stof, vermesting, verzuring en andere soorten vervuiling. Naast de gevolgen daarvan is vooral de potentiële impact hiervan op Het Leen dat de nodige zorgen baart. Door de verschillende vormen van vervuiling is er een potentieel schadelijke impact op de fauna en de flora in Het Leen

Verharding: de activiteiten zullen ongetwijfeld samengaan met verharding (beton en steen). De efficiëntie van de bedrijfsvoering van een pluimveehouderij verhoogt bij verharding van de ondergrond. Ook dit kan voor bijkomende problemen zorgen in de waterhuishouding.

Natuurbehoud en natuurlijk milieu: volgens de bouwheer voldoet men via een groene voortoets aan de vragen binnen de habitatrichtlijn, die als bedoeling heeft de biodiversiteit in de lidstaten van Europa te behouden en streeft naar de instandhouding en het herstel van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. De voortoets kleurt weliswaar groen, maar het is allemaal net op de grens. De stallen lichtjes opschuiven naar het Noorden doet deze al snel rood kleuren. Volgens het studiebureau werden allerlei maatregelen voorzien om de problemen in te dijken, maar ook bij het vorige dossier kwam men hier met een goednieuwsshow en bleek dat naderhand onterecht.
Het gebied aan de Stuiver, aansluitend in het Noorden van de voorziene nieuwe inplanting, wordt gekenmerkt door vele waardevolle landschapselementen, zoals houtkanten en waardevolle bossen. Iets meer naar het Noorden is er sprake van habitat gebieden zoals het Leen. In de visie op landbouw, natuur en bos in deze regio van het Meetjesland, zijn bepaalde zones afgebakend en gereserveerd voor landbouw, en zijn andere zones actiegebieden voor bosuitbreidingen. Deze nieuwe inplanting ligt exact aan de grens tussen twee dergelijke gebieden.
Aanvrager voorziet in een groenscherm aan zijn nieuwe gebouwen. Het is bedenkelijk of deze groenschermen wel zullen gedijen en niet te lijden zullen hebben van de ammoniak uitstoot, en of deze gemakkelijk kunnen in stand gehouden worden.
Er wordt ook geen enkele ernstige verklaring gegeven waarom geen groenscherm gezet wordt langsheen de stallen en loodsen, aan Westelijke kant, zodat men kan vermoeden dat een latere uitbreiding aan deze kant wordt voorzien.

Voor het stedenbouwdossier

Aantasting open ruimte Deze kippenstallen en loods vormen een nieuwe inplanting, en zijn als dusdanig niet te beschouwen als een uitbreiding van het bestaande bedrijf. Er is een mooi open landschap, dat zwaar zal worden verstoord. Weg is de ruimtelijke rust, in de plaats komen dikke lagen beton, stallen, luchtwassers… De nieuwe inplanting bevindt zich in het midden van de woonlinten Weststraat/Stuiver en Stoktevijver. Het kan niet de bedoeling zijn deze woonlinten met elkaar te verbinden, doch deze inplanting van dit nieuwe bedrijf, midden in een open stuk land betekent de facto een eerste stap in een uitgebreide lintbebouwing waar Wetstraat en Stuiver verbonden worden met Stoktevijver.

Visuele hinder: Er wordt een grote loods gebouwd met een nok van maar liefst 12 meter hoog. Dat komt overeen met een appartementsgebouw met vier lagen. Dit zal het landschap sterk verstoren. Daarbij komt dat men in principe aan de kant van het bedrijf van Zomergem geen groenscherm komt.

Tegenstrijdig met het voorziene beleid van Zomergem: Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Zomergem voorziet (deel2, paragraaf 5.5.2, p.75) in een beleid die gericht is op zuiver agrarische bedrijfsvoering, grondgebonden landbouw en stipuleert dat de relatief lage bebouwingsgraad in de toekomst slechts beperkt mag toenemen. Hierbij zijn bijkomende agrarische bedrijfszetels uitgesloten. Een uitbreiding van de bestaande bedrijfsinfrastructuur is mogelijk, doch deze moet echter aansluiten op de bestaande bedrijfsgebouwen en moet verenigbaar zijn met de landschappelijke structuur de landbouwstructuur en de overige functies van het gebied.

Voor beide bezwaarschriften

Bedrijf zal verder proberen groeien: Opvallend is ook dat bij de vorige aanvraag werd verteld dat 85.000 kuikens de enige garantie is op een rendabel bedrijf. Vandaag is er een aanvraag voor 56.000 kuikens. Betekent dit dat men hier een niet rendabel bedrijf op poten probeert te zetten? Ongetwijfeld is men nadien van plan verder uit te breiden. Het is moeilijker om vergunningen te krijgen voor nieuwe bedrijven. Uitbreidingen worden in principe makkelijker toegelaten. Dat men geen groenscherm voorziet aan de kant van Zomergem bevestigd ons vermoeden dat de bouwheer een nog groter bedrijf wil.

Mobiliteit: de routes die het bedrijf uitstippelt om veevoeders, mest, pluimvee, et cetera af en aan te voeren zal vooral via de Stuiver, Weststraat en De Kere gebeuren. Er zou ook beweging zijn via Zomergem. Het probleem is in elk geval dat het moeilijk te controleren valt of men zal verdelen tussen Waarschoot en Zomergem. Er zouden om de zes weken 17 vrachtwagens (maal twee) door te straten rijden. In het dossier is er wellicht een onderschatting van deze bewegingen, want er is bijvoorbeeld beperkte aandacht voor het aanleveren van een deel van het voedsel (meel en maïs) voor de kippen. Ook is de baaninrichting in de Weststraat (met asverschuiving) nog steeds niet geschikt voor dergelijk zwaar vrachtvervoer. Dit zal niet alleen voor lawaai zorgen voor degenen die aan de asverschuiving wonen, het zal ook zorgen voor meer uitlaatgassen en fijn stof. Daarenboven moet dit vrachtverkeer door bebouwde kom vooraleer het de N9 bereikt. Geen van de dossiers spreekt over het transport van personeel, nodig voor het laden van de dieren. Er wordt ook geen enkele uitleg verschaft over hoe met voorziet om de transporten te verdelen over de route Waarschoot en de route Zomergem, laat staan hoe dit praktisch geregeld zou worden.

Eigen teelt vs. aangevoerd voeder: Onder paragraaf 7.3 en 8.4 van het stedenbouwkundig dossier is er sprake van enerzijds opslag van eigen teelten, alsook van aanvoer van voeder van buitenaf. Het dossier mist echter iedere uitleg over het detail hiervan, en toont niet aan of dit realistisch is, in functie van het huidige en het nieuwe bedrijf, de huidige uitbating, en deze nieuwe nood aan meer voeder, enz. Men gaat bijv. uit van eigen maïs teelt: deze maïs moet echter nog gebroken worden. Het dossier zegt hier niets over, terwijl men kan aannemen dat dit ook gepaard met stof en lawaai. Wat met risico’s rond uitgebreide monocultuur, indien nog meer maïs wordt geplant?

Hoogbouw: Nergens wordt in detail uitgelegd laat staan verklaard waarom de loods zo hoog dient te zijn. Waarom deze 12 meter? Men geeft aan geen silo’s te voorzien voor voeder. Hoe worden het voeder opgeslagen? Paragraaf 7.3 vermeldt het verwerken van zelfgeteelde gewassen, doch legt niet uit wat dit inhoudt. Welke handelingen zijn hier nodig? Is er sprake van het malen van bijvoorbeeld maïs? Welke garantie’s zijn er inzake de impact die dit zal hebben op lawaai, stof en geur? Of wordt dit voeder toch elders verwerkt? Dit houdt dan bijkomende mobiliteit in die niet besproken is.

Bijkomend

Heb je nog redenen waarom je vindt dat de kwekerij er beter niet komt, laat dan zeker niet na om ze ook op te nemen in je bezwaarschriften.