Open Brief aan Minister Schauvliege

Waarschoot, 9 december 2016

Geachte Mevrouw Schauvliege,

Met belangstelling volg ik via de media de berichten over de betonstop, inbreiding en klimaatdoelstellingen. De overheid lijkt eindelijk van plan om Vlaanderen leefbaar te houden. U lijkt daarin zelfs het voortouw te willen nemen. 2040 is wel een verre horizon, maar goed, u steekt uw nek uit. Ik juich toe dat de overheid plant om samen met lokale besturen doordachte beslissingen te nemen in ons gemeenschappelijk belang.

De overheid ziet dus in dat de ruimtelijke wanorde haar grens heeft bereikt. De ‘open’ ruimte die er nog is moet worden beschermd. Mogen we dan wel verwachten dat in uw dossiers, waar u vandaag voldoende ruimte hebt om ze af te keuren en die samensporen met de nieuwe beleidsvisie die u ontwikkelde, u ze daadwerkelijk ook afkeurt. Met andere woorden: walk the walk and talk the talk. Doen wat je zegt.

Tussen Zomergem en Waarschoot ligt een prachtige open ruimte van enkele honderden hectaren. Nog één van de schaarse in wat twee plattelandsgemeenten heten te zijn. Een landbouwer diende een aanvraag in voor een nieuw grootschalig slachtkuikenbedrijf op deze plek.

De milieuvergunning werd door de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen toegekend, ondanks buurtprotest, ondanks honderden bezwaarschriften van die buurt en natuurorganisaties, ondanks negatief advies van de gemeenten Waarschoot en Zomergem. Zelfs het negatief advies van de Provinciale Milieucommissie mocht niet baten. Het oordeel van deze ambtenaren was ongunstig voor de milieuhygiënische en de planologische aspecten. En ook het Vlaams departement Landschap, natuur en energie (LNE) adviseerde ongunstig.

De stedenbouwkundige vergunning werd door de gemeente Zomergem geweigerd. Na een beroep bij de bestendige deputatie kreeg de landbouwer ook deze vergunning. Ook hier hoopte ik op beter na een helder negatief advies van de Provinciale Stedenbouwkundige Ambtenaar aan zijn bestuur.

Het zijn in beide dossiers partijgenoten van u die het voortouw nemen binnen de deputatie en die tegen ongeveer alle ambtenaren in een beslissing namen tegen de open ruimte en tegen dat algemeen belang waarvan u de mond vol heeft. Die partijgenoten van u hechten met andere woorden weinig belang aan de mening van tal van onafhankelijke en beslagen technici. Zeer zorgwekkend.

Tegen beide beslissingen tekenden zowel ons actiecomité Lieve-R-Zuiver als de gemeente Zomergem beroep aan. Voor het beroep tegen de milieuvergunning komen we bij u terecht. Met uw nieuwe beleidsvisie, ondersteund door de voltallige Vlaamse regering, zouden we op beide oren moeten slapen. U bent ineens onze hoop op een goede afloop. Voor alle duidelijkheid: die goede afloop betekent het intrekken van de milieuvergunning. U zult toch geen beslissing nemen in dit dossier die diametraal ingaat tegen die nieuwe beleidsvisie? Oké, die nieuwe visie is nog geen wet. Maar weet u wat het goede nieuws is, geachte minister? U kan binnen het huidige juridische kader dit dossier afkeuren.

Beste Joke, de buurtbewoners (we zijn met honderden) en gebruikers van deze prachtige ruimte (we zijn met duizenden) zijn benieuwd of u, zoals aangekondigd, van plan bent om ‘samen met de lokale besturen doordachte beslissingen te nemen in ons algemeen belang’.

Als u het echt meent met die nieuwe beleidsvisie van u en uw ambtgenoten kan dit energieverslindend, dieronvriendelijk en milieubelastend bedrijf hier niet komen. Dan behouden we de schitterende natuur en kunnen nog vele generaties genieten van dit prachtige rustpunt.

We rekenen op u, mevrouw de minister, want dit is de manier om Vlaanderen leefbaar te houden.

We hopen dat u niet zwicht onder druk van wie dan ook, zodat u en uw Vlaamse regering geloofwaardig haar plan kan verdedigen.

Met de meeste achting,

Fons Standaert
Woordvoerder Lieve-R-Zuiver

2 Comments

  1. Dit type van bedrijven kan eigenlijk beter in een industrie zone worden ingeplant . Het heeft meer met industrie te maken dan wel met landbouw !

  2. Agrarisch gebied is in principe bestemd voor de beroepslandbouw. Enkel de gebouwen die noodzakelijk zijn voor een landbouwbedrijf horen hier thuis.
    De aanwezigheid van land- en tuinbouw draagt dikwijls bij tot een kwalitatieve leefomgeving. Het is een garantie voor het behoud van het landelijk karakter van een regio.
    Zonder landbouw geen eten, weet je wel.
    Indien wij in de wereld voldoende voedsel willen, voedsel dat veilig is om te eten, milieuvriendelijk voortgebracht, met behoud van de cultuurlandschappen – zoals Toscane of Dordogne waar we zo graag op vakantie gaan en sommigen zelfs een tweede verblijf hebben – en met respect voor de plattelandstradities, dan moeten wij de landbouw in de eerste plaats organiseren en beschermen op regionale schaal binnen België en Europa.
    Wie wil begrijpen waarom het lot van landbouwers zo belangrijk is, moet vooral beseffen dat één op de drie mensen die werkt, boer of boerin is. En dat ze allesbehalve fair worden vergoed voor hun werk. Erger, de meeste mensen die honger hebben, zijn mensen die zorgen voor ons eten

Comments are closed.